Общи Условия

Общи положения

1. Настоящите Общи условия представляват договор за предоставяне от ТУЕЛВС ЕООД (ЕИК 205922183), наричанo по-долу ФИРМАТА, на собствения си интернет сайт http://borobachkadosta.com/ (САЙТА) и неговите поддомейни, за извършване на дистанционна търговия с потенциални купувачи-потребители. Уреждат правата и задълженията на потребителите на интернет сайта http://borobachkadosta.com/ и поддомейните му, собственост на ТУЕЛВС ЕООД.
2. Страни по настоящия договор са ТУЕЛВС ЕООД (ЕИК 205922183) от една страна и всеки потребител, заредил интернет сайта, управляван от и собственост на фирмата.
3. Потребителят заявява, че е запознат с настоящите Условия за ползване, и всяко негово активно действие или запазване на пасивно поведение, след като интернет сайтът е зареден в браузъра, представлява електронно волеизявление, че е съгласен с настоящите Условия за ползване.
• Активно действие представлява кликване/натискане/селектиране на електронна препратка или рекламен банер, отвеждащ потребителя към други интернет страници от сайта на фирмата.
• Запазване на пасивно поведение означава ненапускането на сайта, след като той се е заредил в браузъра на потребителя.

Пояснение на някои термини

Потребителите заявяват, че са запознати и са съгласни с дефинициите на следните термини:

 • Интернет сайт е съвкупност от интернет страници с обща заглавна интернет страница, която се зарежда в браузъра на потребителя, при изписване на електронния адрес на сайта.
 • Потребител на интернет страница или сайт е всяко лице, въвело електронния адрес или достигнало до интернет страницата или сайта чрез пренасочване от друг интернет сайт и при наличие на интерес да извършва покупки на стоки и/или услуги по електронен път.
 • Интерфейс е комбинация от графични обекти, асоциирани с програмен код. Чрез нея потребителят комуникира с интернет сайта по достъпен за него начин.
 • Платформа представлява съвкупност от идейни, програмни и графични решения, съставляваща цялостен продукт, предоставящ достъпна среда на потребителя до възможностите на интернет пространството.
 • Браузър е компютърна програма, предоставяща възможност за пренос, обработка и визуализация на данни посредством различни типове протоколи за пренос на данни.
 • Електронна препратка (препратка) е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.
 • Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етикета или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на “троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
 • Информационна система / Система е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани устройства, които в изпълнение на определена програма осигуряват автоматична обработка на данни.
 • Интернет страница по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от уебсайт.
 • IP Адрес (IP address) е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането му в глобалната Интернет мрежа
 • Парола е код от букви, цифри и знаци, които заедно с потребителското име индивидуализират потребителя и служат за достъп до потребителския му профил.
 • Потребителско име е избран от потребителя уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които той се индивидуализира в отношенията си с Изпълнителя;
 • Потребителски профил е обособена част от уебсайта, която съдържа информация за потребителя, изисквана от http://borobachkadosta.com/, съхранявана при него, ползвана и обработвана единствено и само за целите по чл. 4, ал. 1, т.3 от Закона за защита на личните данни, като достъпът до потребителския профил от потребителя се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Потребителският профил обслужва и комуникацията между потребителя и ТУЕЛВС ЕООД.
 • Публичен потребителски профил е обособена част от уебсайта, предоставяща публично информация за потребителя, включваща посочените от него име, възраст, рождена дата, пол, местоживеене и снимки, както и специфични детайли относно извършените от него покупки чрез платформата на ТУЕЛВС ЕООД, както и всякаква друга информация за потребителя и неговите действия в настоящия уебсайт, незащитена от Закона за защита на личните данни.
 • Случайно събитие е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.
 • Уебсайт/сайт (website) е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.
 • Клиент е всеки потребител на сайта, който е извършил и успешно приключил процеса по регистрация.

Предмет на договора

 1. ТУЕЛВС ЕООД предоставя за ползване на потребителите информационен портал и платформа за онлайн пазаруване чрез интернет сайта си http://borobachkadosta.com/ и неговите поддомейни, собственост на и управлявани от ТУЕЛВС ЕООД, при условията на договор за сделки от разстояние по смисъла на чл. 48 и сл. от Закона за защита на потребителите, като упражнява пълномощията, дадени му по силата на настоящия договор.
 2. Договорът за сделка от разстояние, чрез който потребителят закупува стоки/услуги посредством платформата, предоставена от ТУЕЛВС ЕООД, е различен от настоящите общи условия, като при извършване на електронно изявление за сключване на договор за покупко-продажба, потребителят се съгласява както с настоящите Общи условия за използване, така и със съдържанието на договора за сделка от разстояние, достъпен на видно място в интерфейса за покупко-продажба.
 3. ТУЕЛВС ЕООД не носи отговорност при следните случаи:
  • За вреди, причинени от други сайтове, достъпни чрез препратки/банери, поставени на настоящия сайт;
  • Ако потребителят забрави да излезе от профила си или по какъвто и да било друг начин разреши и/или допусне профилът му да бъде ползван от трети лица, злоупотребили с регистрацията му;
  • За вредите, настъпили при липса или прекъсване на достъпността до интернет сайта на ТУЕЛВС ЕООД, независещи от екипа на същото.
 4. Потребителите се съгласяват, че информационните ресурси на сайта се предоставят „във вида, в който са публикувани“.

Защита на лични данни

1. ТУЕЛВС ЕООД полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за потребителя, станала му известна по повод на регистрацията – предмет на настоящите Общи условия и при предходно или последващо обслужване на потребителя, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.
2. В регистрационния формуляр, попълван от потребителя при регистрацията, ТУЕЛВС ЕООД обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.
3. Потребителският профил, създаван при първоначалната регистрация, е с настройки по подразбиране, даващи възможност за свободен достъп до личните данни, добавени от потребителя. След регистрацията, ако желае, потребителят има правото и техническата възможност, чрез промяна на настройките по подразбиране, да ограничи или забрани достъпа до личните си данни.
4. Ограниченията по т. 1 не се прилагат в случай, че потребителят или лица под негов контрол, са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай ТУЕЛВС ЕООД има право да предостави личната информация за потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.
5. ТУЕЛВС ЕООД събира и използва информацията за потребителите единствено за целите, предвидени в настоящите Общи условия. Описаните цели, за които се използва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за ТУЕЛВС ЕООД.
6. С приемането на настоящите Общи условия, потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на договора за покупко-продажба на стоки, сключван от разстояние.
7. С приемането на настоящите Общи условия за ползване, потребителят се съгласява част от събраните лични данни да бъдат предоставяни на трети страни, с които ТУЕЛВС ЕООД е в договорни отношения, свързани с изпълнението на доставка на поръчаните стоки и услуги от електронния магазин на ТУЕЛВС ЕООД.
8. С приемането на Общите условия, потребителят се съгласява личните му данни, обявени като общодостъпни в потребителския му профил в настоящия уебсайт или където и да било другаде във виртуалното пространство, информацията за приятелите на потребителя в тези потребителски профили, качените в профилите снимкови или текстови материали, или други подобни, да бъдат използвани и разпространявани от ТУЕЛВС ЕООД за целите на директния маркетинг, освен ако потребителят изрично не забрани достъпа до тях. Действията на потребителя в настоящия уебсайт (харесвани продукти, задавани въпроси, коментари) и информацията за закупените от него стоки/услуги (брой, цена, конкретика) винаги могат да бъдат използвани от ТУЕЛВС ЕООД за целите на директния маркетинг.
9. ТУЕЛВС ЕООД се задължава да не разкрива никаква лична информация за потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите, когато:
• е получило изричното съгласие на потребителя при регистрацията или в по-късен момент;
• информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
• други посочени в закона случаи.
10. С регистрацията си в настоящия сайт, собственост на ТУЕЛВС ЕООД, потребителят разрешава в потребителския му профил в него, във Facebook или където и да било другаде във виртуалното пространство, или на обявения от него адрес за електронна поща, да му бъдат изпращани лични, рекламни или други търговски съобщения от ТУЕЛВС ЕООД.

Регистрация

1. Регистрацията на потребители в настоящия сайт е БЕЗПЛАТНА и СВОБОДНА.
2. При регистрация в уебсайта на ТУЕЛВС ЕООД, потребителят дава съгласието си да му бъде създаден публичен потребителски профил с маркетингови цели, в който да бъде предоставяна, по усмотрение на ТУЕЛВС ЕООД, всякаква информация, свързана с потребителя и действията му в уебсайта, незащитена от Закона за защита на личните данни.
3. Регистрираните потребители се идентифицират пред системата чрез своите имейл и парола. Допълнително всеки регистриран потребител посочва в потребителския си профил адрес за доставка и телефон за контакти.
• Потребителят декларира, че посочените от него данни в процеса на регистрация са верни, точни, актуални и пълни, в обема, изискват за регистрация от сайта.
4. Регистрираните потребители имат възможност да поръчват наличните артикули от уеб магазина.
5. Потребителят се задължава след регистрация и при използване на уебсайта на ТУЕЛВС ЕООД:
• да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия за ползване, Интернет етикета, правилата на морала и добрите нрави;
• да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология, да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;
• да уведомява незабавно ТУЕЛВС ЕООД за всеки случай на извършено или открито нарушение;
• да не се намесва в правилното действие на системата включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп, извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му;
• да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на уебсайта на ТУЕЛВС ЕООД и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;
• да не се представя за друго лице, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;
• да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.
6. Освен в случаите, когато е изрично уговорено друго, потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайтовете на ТУЕЛВС ЕООД.

Отказ от отговорност

1. ТУЕЛВС ЕООД не поема отговорност за неправилно съхранение на продуктите или неправилно изпълнени инструкции за приложение и употреба на стоките, закупени от фирмата.
2. ТУЕЛВС ЕООД не поема отговорност за неправилна употреба на продукт, закупен от фирмата и последвалите претенции, загуби, повреди или щети.

Поръчки и доставка на стоки от сайта

1. Поръчки се приемат само от регистрирани в системата на ТУЕЛВС ЕООД потребители. Повече за регистрацията – в раздел 5: Регистрация
2. Доставката на поръчана от онлайн магазина стока се извършва с куриерска фирма, с която ТУЕЛВС ЕООД е в договорни отношения: Спиди АД, Еконт Експрес ООД. Доставки се извършват само на географската територия на Република България, което изключва доставки в български задгранични дипломатически мисии, посолства, кораби и самолети под български флаг и др. които според нормите на международното право се считат за част от територията на Република България.
• ТУЕЛВС ЕООД има възможност да изпълнява поръчки и извън територията на Република България. В тези случаи клиентът заплаща авансово по банкова сметка на ТУЕЛВС ЕООД стойността на поръчаните артикули, както и транспорта на поръчаната стока до посочения от него адрес. За неописани в Общите условия случаи се сключва допълнително споразумение с клиента според спецификата на неговата поръчка.
3. Направените поръчки на стойност над 500 лв. с ДДС се доставят безплатно на територията на Република България (вж т.4 за изключения) единствено от куриерска фирма Спиди АД. Доставките с Еконт Експрес ООД или други куриерски фирми се доставят винаги за сметка на поръчителя, без оглед на стойността на поръчката.
• За поръчките на стойност под 499.99 лева се заплаща куриерска услуга според обема на пратката по тарифата на използваната куриерска фирма. Повече информация за стойността на доставката за заявката може да бъде получена при обаждане на оператор на ТУЕЛВС ЕООД.
4. Приетите на сайта поръчки се обработват в рамките на 2 до 14 работни дни.
ТУЕЛВС ЕООД полага всички усилия да спазва сроковете за доставка, но въпреки това не може да гарантира изпълнението, ако е повлияно от причини извън контрола на фирмата.
1. Доставките се влияят от официалните празнични и почивни дни.
2. Изпълнението на поръчка може да бъде възпрепятствано поради някоя от следните причини:
• Една или повече от поръчаните стоки не са в наличност; в този случай служител на ТУЕЛВС ЕООД установява контакт с клиента и предлага алтернативни продукти в случай, че поръчаната стока не може да бъде доставена в срок.
• Не е извършено плащане (или е налице забавяне на плащането) от страна на потребителя, ако е избрал банков превод или заплащане на дължимата сума с електронен платежен инструмент.
• Клиентът е посочил грешен или непълен адрес за доставка.
• Липса на телефон за контакт с клиента или грешен и недостъпен такъв.
3. При възникване на проблеми с доставката по вина на ТУЕЛВС ЕООД, всички допълнителни разходи се поемат от фирмата. Във всички останали случаи последващо изпращане на пратката се таксува за сметка на получателя.
4. Стоките се доставят на получателите на ръка срещу подпис, като при големите пратки (по преценка на куриера) се доставят до входа на сградата. При невъзможност или затруднение за връчване лично на адресата, пратките се връчват както следва:
• за служебен адрес – на лице с месторабота на адреса, като се отбелязват името и длъжността/отдела на лицето, получило пратката.
• за домашен адрес – на член от домакинството, като се отбелязват името на лицето, получило пратката, и връзката му с получателя.
5. При невъзможност за връчване на пратката при първо посещение, не по вина на ТУЕЛВС ЕООД и/или куриера (в случай, че няма никой на адреса и др.), куриерът оставя известие, в което посочва телефон за връзка, на който получателят следва да се обади в срок до три работни дни, за да бъде уточнен нов срок за извършване на доставката. При невъзможност за връчване на пратката и при второ посещение не по вина на ТУЕЛВС ЕООД и/или куриера, договорът за сделка от разстояние автоматично се прекратява, като в този случай, като санкция за неизпълнението му от страна на купувача, ТУЕЛВС ЕООД задържа всички заплатени от купувача суми.
6. ТУЕЛВС ЕООД може да прекрати едностранно договора за сделка от разстояние и да задържи всички заплатени суми в случаите, когато получател неоснователно откаже да приеме пратка.
7. При използване на възможността „Получаване от магазин“, потребителят декларира, че поръчаната от него в онлайн магазина стока се получава в само в избрания магазин, лично от лицето, посочено като получател в поръчката, след представяне на документ за самоличност и подписване на приемо-предавателен протокол.

Заплащане на поръчки

1. При заплащане в брой с наложен платеж на поръчаните и доставени стоки и услуги, потребителят се задължава да заплати в момента на доставката на ТУЕЛВС ЕООД или на негов представител/подизпълнител, извършващ доставката на поръчаната стока, пълната й стойност, както и разходите за доставка (ако е приложимо), съгласно потвърдената поръчка.
2. При заплащане по банков път, потребителят заплаща сума, равна на стойността на доставената стока съгласно потвърдената поръчка по банковата сметка на ТУЕЛВС ЕООД, посочена във фактурата и едва след като плащането бъде потвърдено като получено и банковата сметка бъде заверена със съответната сума, ТУЕЛВС ЕООД подготвя за изпращане и изпълнява доставката на поръчаните стоки и услуги.
3. При плащане чрез виртуален ПОС терминал, потребителят заплаща сума, равна на стойността на доставяната стока съгласно потвърдената поръчка, чрез виртуален ПОС терминал и едва след като трансакцията на плащането бъде потвърдена, ТУЕЛВС ЕООД изпълнява доставката на поръчаните стоки и услуги.

Отказ от поръчка

1. Всеки потребител има право да върне закупената от него стока в рамките на 14 работни дни от датата на закупуването й. За целта предметът на сделката трябва да е в оригиналната опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид на стоката, в съответствие с разпоредбите на чл. 55 от ЗЗП, като за целта клиентът заплаща разходите по транспортирането на стоката.

Артикули и Наличности

1. Всички посочени в настоящия сайт цени са в български лева и с включен ДДС. В случай, че артикул има няколко модификации, на страницата са посочени цените за всяка от модификациите (цвят, обем, количество). ТУЕЛВС ЕООД има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги, цени и други характеристики на стоките и потребителите се считат за информирани за посочените промени от датата на публикуването им. Информацията за част от публикуваните продукти е възможно да не е актуализирана, но във всички случаи потребителите ще бъдат уведомени, когато е извършена поръчка в онлайн магазина преди доставката им, за неактуализирана информация на сайта, свързана с поръчаните артикули. Част от информацията, публикувана в настоящия уебсайт е възможно да се отнася до артикули, услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента на поръчка.
2. На всяка страница на артикул, включен в настоящия уебсайт и/или електронен магазин към него, е предоставена информация относно цената, основните характеристики на артикула и допълнителна информация, целяща подпомагане извършването на информиран избор от потребителите при поръчване на артикула. ТУЕЛВС ЕООД не носи никаква отговорност за неточности в описанието на стоката, които не се отнасят към основните ѝ характеристики и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.
3. ТУЕЛВС ЕООД запазва правото да променя цените, посочени в настоящия уебсайт по свое усмотрение по всяко време и без да е длъжен да уведомява предварително за това потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на сайта по време на извършване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена. При допуснати технически грешки в публикуваната информация на сайта, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена, ТУЕЛВС ЕООД има правото да откаже изпълнението на поръчката като не дължи друго обезщетение на потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатени и/или депозирани от потребителя за отменената поръчка, ако има такива.
4. Системата на онлайн магазина отразява наличности на артикулите към актуалния момент на проверката, като предвид динамиката в стокооборота, е възможно определени артикули и аксесоари към тях, публикувани и фигуриращи на сайта като „налични“ към момента на проверката, да бъдат изчерпани при заявката и да не могат да бъдат поръчани и доставени. При всички случаи, оператор на ТУЕЛВС ЕООД потвърждава възможността или невъзможността за доставка на заявените артикули.

Техническа консултация

1. ТУЕЛВС ЕООД работи в близко сътрудничество със своите клиенти. Клиентите на фирмата могат да разчитат на фирмата за съвет или консултация за всеки продукт, предлаган на настоящия сайт и неговото приложение на телефон +359 897 799 229.

Цени

1. Всички продукти в настоящия сайт са с посочени цени в Български лева и с включен 20% Данък Добавена Стойност (ДДС).
2. Плащанията в брой се извършват:
• на място в офисите на ТУЕЛВС ЕООД;
• с наложен платеж при получаване на пратката.
3. Поръчките с плащане по банков път се изпълняват и изпращат при получаване на 100% плащане по тях.
4. Всички покупки от нерегистрирани по ЗДДС се изпълняват с цени с включен ДДС.

Отстъпки и специални оферти

1. Специалните оферти и промоции в настоящия сайт са само за поръчки онлайн и не могат да се комбинират с други отстъпки, валидни по същото време.
2. ТУЕЛВС ЕООД може да предлага количествени отстъпки за някои продукти или продуктови групи. Тези отстъпки не се начисляват при онлайн заявка, но ако са налични, те се приспадат от сумата на заявката и уточнени след обаждане от оператор на фирмата.

Авторски права, сродни права и ограничения, свързани с тях

1. Потребителите могат да използват всички услуги, предлагани на настоящия сайт за лични нужди, с нестопанска цел и при условие че не се нарушават авторските права на ТУЕЛВС ЕООД или на трети лица, свързани пряко или косвено с материалите на настоящия сайт. Забранява се изрично материалите, публикувани на настоящия уебсайт да бъдат копирани и/или публично разпространявани с каквато и да било цел от потребителите.
2. ТУЕЛВС ЕООД запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и друга информация, публикувана на настоящия уебсайта, на трети лица при допълнително сключен договор в писмена форма, уреждащ правоотношенията.
3. При закупуване на стока, представляваща обект на авторски и/или патентни права, ТУЕЛВС ЕООД не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение, освен изрично упоменатите права и/или лицензии от производителя/дистрибутора/правоносителя на стоката.
4. Всички предоставени от ТУЕЛВС ЕООД стоки и услуги, които се ползват със защита съгласно Закона за защита на авторското право и сродните му права, се предоставят на потребителите в оригиналния си вид, опаковка и носител, без каквото и да било въздействие от страна на ТУЕЛВС ЕООД и съгласно лицензите и правата за разпространение, предоставени от производителите и/или дистрибуторите им за Република България.
5. За удобство на потребителите, на настоящия сайт е възможно да се съдържат препратки към други сайтове, собственост на трети лица. При употреба на такава препратка, потребителите не използват услуга, предоставена от ТУЕЛВС ЕООД и по отношение на използването на препратката извън сайта, настоящите Общи условия не се прилагат.
6. ТУЕЛВС ЕООД не носи отговорност по отношение на информацията и/или съдържанието на други сайтове, собственост на трети лица, като не налага и не препоръчва използването на тези сайтове или информацията публикувана в тях. Евентуалните рискове, свързани с използването на такива сайтове, се носят от потребителите.

Спорове и жалби

1. При възникнали ситуации във връзка с неуредени въпроси, клиентът има право да отправи спорните въпроси към служител на фирмата на посочения за кореспонденция адрес.
2. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Допълнителни условия

1. ТУЕЛВС ЕООД си запазва правото да променя или допълва настоящите Общи условия едностранно, без да уведомява за това потребителя. Всяко използване на настоящия сайт е изричното съгласие на потребителя с направените промени.
2. Страните декларират, че в случай, че някои от клаузите по настоящите Общи условия се окажат недействителни, това няма да повлече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

Контакти

гр. Варна (9023)
бул. Цар Освободител 331
order[at]borobachkadosta.com

Последно обновяване: 05 декември 2019